Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://spranizow.pl/

Zespół Szkół w Raniżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Raniżowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • 1. Niektóre materiały graficzne - zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków
  3. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
  4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  5. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  6. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

  Ułatwienia na stronie internetowej

  Zmiana rozmiaru czcionki
  Zmiana koloru kontrastu
  Możliwość podświetlenia linków
  Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-12-30.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Sondej, spranizow@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172285773 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Raniżowie

Grunwaldzka 2
36-130 Raniżów

W skład Zespołu Szkół w Raniżowie wchodzą:

Przedszkole Samorządowe w Raniżowie mieszczące się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 oraz Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Raniżowie, która mieści się w dwóch budynkach: klasy I -III - przy ul. Grunwaldzkiej 2 , a klasy IV-VIII przy ul. Armii Krajowej 20.
Budynek szkoły Raniżów, ul. Grunwaldzka 2 - dwie kondygnacje i piwnica

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne od strony ul. Grunwaldzkiej oraz wejście boczne nr 1 i wejście boczne nr 2 (od strony boiska i podwórka szkolnego). Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych, jest wyposażone w podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz dzwonek. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na korytarz lub hol. Wejście nr 1 i 2 posiadają drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Wejścia dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły. Do drzwi prowadzą schody. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie funkcjonuje obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma tylko na parterze szkoły). Komunikacja pionowa utrudniona ze względu na brak podjazdów dla osób z wózkami oraz wind pomiędzy kondygnacjami. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Pochylnia dla wózków w holu przy wejściu głównym.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi znajdującego się przy wejściu do budynku szkoły.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pomoc pracownika obsługi znajdującego się przy wejściu do budynku). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji dotykowej/głosowej.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych. Dostępność zapewniona jest na parkingu przy Urzędzie Gminy oddalonym ok 100 m od budynku szkoły. Drugi parking ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych znajduje się ok. 50 m od budynku szkoły.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Budynek szkoły Raniżów, ul. Armii Krajowej 20 - dwie kondygnacje

Do budynku prowadzą 3 wejścia usytuowane w jednej linii. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarzają barier architektonicznych. Środkowe wejście jest wyposażone w dzwonek. Drzwi podwójne jednoskrzydłowe otwierane ręcznie na zewnątrz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma tylko na parterze szkoły). Komunikacja pionowa utrudniona ze względu na brak podjazdów dla osób z wózkami oraz wind pomiędzy kondygnacjami. Na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak pochylni dla wózków. Dostępny elektryczny schodołaz gąsienicowy do transportowania wózków.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pomoc pracownika obsługi znajdującego się przy wejściu do budynku). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji dotykowej/głosowej.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi znajdującego się przy wejściu głównym do budynku szkoły.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie z realizacji programu

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny