Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

o ochronie danych osobowych dla rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Raniżowie
  i Przedszkola Samorządowego w Raniżowie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Raniżowie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Raniżowie reprezentowany przez Dyrektora Zespołu z siedzibą w Raniżowie, 36 – 130 Raniżów, ul. Grunwaldzka 2.

Dane kontaktowe administratora: www.zsranizow.szkolna.net.

2. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail adres email lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@raniżow.pl lub tel. 696415177. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych.

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna:

 Dane osobowe uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów będą przetwarzane tylko w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz rekrutacji uczniów, prowadzenie ewidencji i księgi uczniów, realizacji obowiązku szkolnego, prowadzenie e-dziennika, arkuszy ocen/świadectw szkolnych, rejestr wypadków, organizacji wycieczek, dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, egzaminów zewnętrznych, promowania i klasyfikowania uczniów, opieki higieniczno – lekarskiej, dożywiania uczniów, zapewnienie dowozu uczniów do szkoły, ubezpieczenia uczniów, udziału uczniów w organizacjach społecznych, działalności rady rodziców.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia, zapisy wynikające
z przepisów: Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów właściwych dla poszczególnych usług cyfrowych udostępnionych przez organy administracji publicznej,  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, wydane do niej akty wykonawcze, statutu szkoły, regulaminów szkolnych  oraz w przypadkach nieuregulowanych przepisami zgoda rodzica wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

6. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. Jedynie w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Sprawozdanie z realizacji programu

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny